Přijímací zkoušky pro školní rok 2024/2025


Přijímací zkoušky (pohovory) do Základní umělecké školy Veselí nad Lužnicí se budou konat v budově ZUŠ dne 21. května 2024.

Do hudebního oboru: 13 – 17 hodin,
nabízíme tyto možnosti studia: sólový zpěv, hru na klavír, akordeon, elektronické klávesy, kytaru, basovou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun a bicí nástroje.

Do výtvarného oboru: 13 – 17 hodin,
studium obsahuje: plošnou tvorbu, prostorovou tvorbu, objektovou a akční tvorbu, výtvarnou kulturu.


Do ZUŠ přijímáme děti od 6 let, které v září 2024 nastupují do 1. třídy ZŠ (výjimečně i ty, které mají odklad povinné školní docházky) a také starší žáky do věku 18 let. Bližší informace na telefonu 381 583 710, na www.zusveseli.cz, nebo přímo ve škole. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Prosíme rodiče, aby předem kontaktovali školu telefonicky (pondělí až čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin) případně emailem (zus.veseli@volny.cz) a domluvili si konkrétní hodinu pro individuální přijímací pohovor.

Květnová nabídka


Koncert pro MŠ a ZŠ
Základní umělecká škola pořádá koncert pro děti předškolních tříd MŠ a pro 1. třídy ZŠ.
Velký sál Kulturního domu – 7. 5. 2024 – 10.00 hodin.

Koncert bývalých žáků (v rámci oslav 50. výročí školy)
Velký sál Kulturního domu – 9. 5. 2024 – 18.00 hodin.

Červnová nabídka


Koncert žáků (v rámci oslav 50. výročí školy)
Velký sál Kulturního domu – 4. 6. 2024 – 18.00 hodin.

Vystoupení žáků Základní umělecké školy na Veselských slavnostech
Náměstí T. G. Masaryka – 21. 6. 2024 – 15.00 hodin.

Výstava prací absolventů výtvarného oboru
Základní umělecká škola – červen 2024.

Příspěvek na školné


Oznamujeme rodičům, že v rámci programu Jihočeského kraje „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti“ mohou prostřednictvím portálu https://krouzkyprojihocechy.cz žádat na školní rok 2023/2024 o finanční příspěvek (do výše 4 000,- Kč) na vzdělávání v Základní umělecké škole Veselí nad Lužnicí. Registrace na výše uvedeném portálu je možná od 1. 9. 2023.

Podmínky pro podání žádosti:

Příspěvek je možné poskytnout pouze na aktivity dětí narozených od 2. 9. 2005 do 1. 9. 2020, které mají trvalý pobyt v Jihočeském kraji a žijí ve společné domácnosti, v níž je ke dni registrace dítěte:

 • pobírána dávka „Přídavek na dítě“ nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na bydlení“ nebo
 • pobírána dávka „Příspěvek na péči“ na nezletilé dítě nebo
 • pobírána dávka pěstounské péče „Odměna pěstouna“ nebo
 • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek při pěstounské péči“ nebo
 • pobírána dávka pěstounské péče „Příspěvek na úhradu potřeb dítěte“
 • a zároveň rodič/zákonný zástupce/pěstoun dítěte využívajícího podporovanou aktivitu není ke dni registrace dítěte v aplikaci déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Rodič, který bude žádat o tento finanční příspěvek, neplatí předepsané školné.

Organizace školního roku 2023/2024


Období školního vyučování začne v pondělí 4. září 2023.
Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023
a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor stanoveny na 4. března - 10. března 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.
Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Úplata za vzdělávání (školné)


Stanovení úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024

(vypočteno z neinvestičních výdajů za rok 2022)

Hudební obor

přípravné studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč
základní studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč

Výtvarný obor

přípravné studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč
základní studium:460,- Kč měsíčněpololetní platba 2300,- Kč

Všeobecné podmínky

 • úplata za vzdělávání se hradí pololetně
 • podklady k platbě budou zaslány zákonným zástupcům do e-mailové schránky
 • termíny pro zaplacení:
  • za I. pololetí do 15. září
  • za II. pololetí do 15. února


ZUŠ Veselí nad Lužnicí

E-mail:
zus.veseli@volny.cz

Telefon:
381 583 710

Adresa:
Základní umělecká škola
náměstí T. G. Masaryka 22
391 81 Veselí nad Lužnicí


 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ
Banner Klasifikace^NAHORU^